prosta.pl

  Regulamin


KORZYSTANIE Z BEZPŁATNEJ POCZTY ELEKTRONICZNEJ
oraz BEZPŁATNYCH KONT WWW dla użytkowników DOMTEL TELECOM
w domenie prosta.pl

JEST RÓWNOZNACZNE Z ZAAKCEPTOWANIEM WARUNKÓW
PRZEDSTAWIONYCH W PONIŻSZYM REGULAMINIE


I. Uwagi ogólne.

1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa zasady korzystania z bezpłatnej usługi poczty elektronicznej w domenie prosta.pl (zwanej dalej usługą poczty elektronicznej).
2. Usługa poczty elektronicznej jest świadczona przez Domtel Telecom z siedzibą w Węgrowie.
3. Warunkiem korzystania z usługi poczty elektronicznej i kont WWW jest wyrażenie przez użytkownika zgody na postanowienia niniejszego Regulaminu.

II. Poczta elektroniczna w domenie prosta.pl.

1. Usługa poczty elektronicznej świadczona jest nieodpłatnie.

2. Pojemność każdego konta pocztowego wynosi 500MB.

3. Jeden klient OSK Domtel może posiadać jedno konto pocztowe.

4. Poszczególna wiadomość przesyłana z konta, nie może przekraczać 50 MB.

5. Aby korzystać z bezpłatnej usługi poczty elektronicznej, konieczne jest założenie konta poczty elektronicznej. Konto poczty elektronicznej jest aktywowane w ciągu 1-2 dni po prawidłowym wypełnieniu formularza zgłoszeniowego, zgodnie z zasadami w tym formularzu opisanymi, po zapoznaniu się z niniejszym Regulaminem.

6. Zarówno podanie danych niezbędnych dla założenia konta poczty elektronicznej jak i korzystanie z usługi poczty elektronicznej są dobrowolne.

7. Użytkownik poczty elektronicznej, wypełniając formularz zgłoszeniowy, zobowiązany jest do podania danych zgodnie z rzeczywistością. Użytkownik ma prawo wglądu do podanych w formularzu zgłoszeniowym danych, jak też prawo do żądania ich poprawienia lub usunięcia. Z powyższych praw użytkownik może skorzystać poprzez wysłanie stosownego pisemnego żądania na adres: Domtel Telecom, ul. Polna 1A, 07-100 Węgrów, podając obowiązkowo swój adres poczty elektronicznej, oraz hasło.

8. Przed usunięciem bądź zmodyfikowaniem danych użytkownika poczty elektronicznej, Domtel Telecom zastrzega sobie wystąpienie do użytkownika żądającego modyfikacji lub usunięcia danych z zapytaniem lub zapytaniami mającymi na celu identyfikację użytkownika.

9. Żądanie użytkownika całkowitego usunięcia jego danych jest równoznaczne z usunięciem danego konta poczty elektronicznej, wraz z całą jego zawartością, na co użytkownik wyraża zgodę akceptując niniejszy Regulamin.

10. Użytkownik wypełniając formularz zgłoszeniowy i zakładając konto poczty elektronicznej wyraża zgodę na przetwarzanie danych zawartych w formularzu zgłoszeniowym w celach marketingowych i informacyjnych, w tym w szczególności wyraża zgodę na otrzymywanie komunikatów lub informacji Domtel Telecom lub innych podmiotów (za wiedzą i wyraźnym przyzwoleniem Domtel Telecom) oraz informacji dotyczących produktów lub usług Domtel Telecom jak i innych podmiotów (za wiedzą i wyraźnym przyzwoleniem Domtel Telecom). Zgoda ta dotyczy otrzymywania powyższych informacji lub komunikatów za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres poczty elektronicznej użytkownika korzystającego z usługi poczty elektronicznej, w tym także w formie załącznika do poczty elektronicznej. Cofniecie tej zgody jest równoznaczne z żądaniem usunięcia konta poczty elektronicznej wraz z całą jego zawartością.

11. Dane zawarte w formularzu zgłoszeniowym są przetwarzane przez Domtel Telecom, przy czym przetwarzanie może być powierzone innemu podmiotowi przy spełnieniu wymogów ustawy o ochronie danych osobowych z 29 sierpnia 1997 roku (tekst jednolity w Dz. U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

12. Każdy użytkownik korzystający z usługi poczty elektronicznej jest zobowiązany do korzystania z tej usługi w sposób zgodny w niniejszym Regulaminem, obowiązującym w Polsce prawem, zasadami współżycia społecznego, normami społeczno-obyczajowymi i szeroko pojętymi zasadami "netykiety." W szczególności zakazane jest (i jest rozumiane za naruszenie postanowień niniejszego punktu):
a) rozsyłanie spamu (w tym "niechcianej" poczty, "niechcianej" reklamy, reklamy rozsyłanej bez wiedzy i zgody PUTiE Domtel, reklamy niezamówionej w PUTiE Domtel), rozsyłanie treści sprzecznych z prawem, naruszających zasady współżycia społecznego, powszechnie akceptowalne normy społeczno-obyczajowe,
b) podszywanie się pod inne osoby,
c) naruszanie tajemnicy korespondencji,
d) naruszanie w jakikolwiek inny sposób dóbr osobistych osób trzecich,
e) przenoszenie prawa do korzystania z konta poczty elektronicznej na inną osobę bez zgody Domtel Telecom,
f) inne zachowanie użytkownika, które zostaną uznane przez Domtel Telecom za zachowania niepożądane, w tym w szczególności zachowania polegające na istotnym obciążaniu serwerów lub łączy Domtel Telecom.

Naruszenie przez użytkownika któregokolwiek z postanowień punktu 12 "a"-"f" stanowi podstawę do natychmiastowego usunięcia lub zablokowania danego konta pocztowego, a także do podjęcia przez Domtel Telecom dalej idących, przewidzianych prawem kroków.

13. Domtel Telecom oświadcza, iż dokłada wszelkich starań, by usługa poczty elektronicznej świadczona była na najwyższym poziomie, przy czym:

a) nie wyklucza czasowego zawieszenia świadczenia usługi poczty elektronicznej z przyczyn od Domtel Telecom niezależnych,
b) zastrzega sobie prawo czasowego zawieszenia świadczenia z usługi poczty elektronicznej w przypadku konieczności przeprowadzenia napraw lub konserwacji systemów obsługujących usługę poczty elektronicznej oraz w związku z koniecznością ich modernizacji lub rozbudowy, przy czym o zaistnieniu takiej konieczności decyduje wyłącznie Domtel Telecom,
c) zastrzega sobie prawo czasowego zawieszenia lub przerwania świadczenia usługi poczty elektronicznej w innych przypadkach niż określone w poprzedzających punktach "13a" i "13b" powyżej,
d) zastrzega sobie prawo usunięcia wszystkich treści znajdujących się na danym koncie poczty elektronicznej, a także na wszystkich kontach obsługiwanych przez Domtel Telecom,
e) zastrzega sobie prawo zaprzestania świadczenia usługi poczty elektronicznej bez podania przyczyny.

W przypadku gdy przerwa lub czasowe zawieszenie świadczenia usługi poczty elektronicznej będą możliwe do przewidzenia, o ile to będzie możliwe i uzasadnione, Domtel Telecom, powiadomi użytkownika o takich zdarzeniach z odpowiednim wyprzedzeniem, wysyłając informację na adres poczty elektronicznej użytkownika. Postanowienia zdania poprzedzającego nie dają użytkownikom podstaw do jakichkolwiek roszczeń.

W przypadkach o których mowa w punktach "13d" i "13e" powyżej, o ile to będzie możliwe i uzasadnione, Domtel Telecom powiadomi użytkownika o takich zdarzeniach z odpowiednim wyprzedzeniem, wysyłając informację na adres poczty elektronicznej użytkownika.

Postanowienia, o których mowa w punktach 13a-13e mogą zostać zastosowane przez Domtel Telecom przy uwzględnieniu i poszanowaniu uprawnień oraz obowiązków Domtel Telecom i użytkownika wynikających z umów i zamówień dotyczących usług (innych niż objętych Regulaminem) świadczonych lub udostępnianych przez Domtel Telecom z wykorzystaniem loginu i hasła użytkownika.

Postanowienia umów lub zamówień dotyczących usług (innych niż objętych Regulaminem) świadczonych lub udostępnianych przez Domtel Telecom z wykorzystaniem loginu i hasła użytkownika regulujące prawa i obowiązki stron w sposób odmienny niż Regulamin mają pierwszeństwo przed Regulaminem.

14. Domtel Telecom oświadcza, iż dokłada wszelkich starań, aby użytkownicy usługi poczty elektronicznej nie otrzymywali spamu bądź innych listów poczty elektronicznej wysłanych do nich wbrew ich wiedzy lub zgody. Wszelkie tego typu zdarzenia należy zgłaszać na adres domtel@prosta.pl.

15. Domtel Telecom oświadcza, iż stosowane przy ochronie poczty elektronicznej środki techniczne nie gwarantują bezpieczeństwa przekazu informacji. Jednocześnie Domtel Telecom oświadcza, iż dokłada wszelkich starań, aby zapewnić użytkownikom najwyższy poziom bezpieczeństwa w zakresie zabezpieczenia kont poczty elektronicznej użytkowników, ich zawartości oraz przesyłanej korespondencji przed niepowołanymi osobami. Wszelkie tego typu zdarzenia należy zgłaszać na adres domtel@prosta.pl. Domtel Telecom zaleca korzystanie z oprogramowania służącego do ochrony poczty elektronicznej.

16. Informacje konieczne dla użytkownika do prawidłowego korzystania z usługi poczty elektronicznej są dostępne na tej stronie
POMOC

17. Domtel Telecom zastrzega sobie prawo do zmiany funkcjonalności usługi poczty elektronicznej bez konieczności uprzedniego powiadamiania o tym fakcie użytkowników.

18. Domtel Telecom zastrzega sobie prawo usunięcia danych użytkownika podanych w formularzu zgłoszeniowym jak też prawo usunięcia konta poczty elektronicznej użytkownika w przypadku, gdy w okresie 90 następujących po sobie dni nie nastąpiło przynajmniej jedno logowanie na to konto poczty elektronicznej lub logowanie związane z korzystaniem z innych usług świadczonych przez Domtel Telecom, które wymagają podania stosowanego przez użytkownika przy korzystaniu z konta poczty elektronicznej loginu i hasła.

19. Odpowiedzialność Domtel Telecom z jakiegokolwiek tytułu w związku ze świadczoną usługą poczty elektronicznej, niezależnie od jej podstawy prawnej, jest ograniczona do przypadków wyrządzenia szkody z winy umyślnej Domtel Telecom. W szczególności Domtel Telecom nie odpowiada:
a) z tytułu utraconych korzyści użytkownika,
b) za sposób korzystania przez użytkowników z usługi poczty elektronicznej,
c) za treść wysyłaną i otrzymywaną przez użytkowników,
d) za zdarzenia wynikłe na skutek udostępnienia danych konta osobie trzeciej lub też na skutek wejścia w posiadanie takich danych przez osobę trzecią bez wiedzy lub woli użytkownika,
e) za treści pobrane przez użytkownika z Internetu.
20. Uwagi i zastrzeżenia dotyczące usługi poczty elektronicznej należy kierować na adres domtel@prosta.pl.

21. Użytkownik zakładając konto poczty elektronicznej i korzystając z usługi poczty elektronicznej zobowiązany jest do zachowania hasła w tajemnicy. Hasło stanowi informację poufną, do wyłącznej wiadomości użytkownika. Użytkownik obowiązany jest do ustanowienia hasła w sposób uniemożliwiający jego odgadnięcie przez osoby trzecie. Hasło powinno zawierać przynajmniej 5 znaków, przy czym znakami mogą być wyłącznie małe litery i cyfry. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za udostępnienie innym podmiotom hasła, w szczególności zobowiązany jest do pokrycia należności za wszelkie usługi odpłatnie świadczone lub udostępnione przez Domtel Telecom z wykorzystaniem loginu i hasła użytkownika. Użytkownik może zmienić hasło niezbędne dla korzystania z usługi poczty elektronicznej poprzez złożenie dyspozycji zmiany hasła po uprzednim zalogowaniu się na swoje konto.

22. Ilekroć w Regulaminie mowa jest o usunięciu danych użytkownika skutkującym usunięciem konta poczty elektronicznej lub o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych użytkownika zawartych w formularzu zgłoszeniowym, użytkownik jest uprawniony do żądania usunięcia danych, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych użytkownika pod warunkiem rozwiązania wszelkich stosunków prawnych, w oparciu o które Domtel Telecom świadczy lub udostępnia usługi wymagające podania stosowanego przez użytkownika przy korzystaniu z konta poczty elektronicznej loginu i hasła.

III. Konta WWW w domenie prosta.pl

1. Konto WWW jest rozszerzeniem usługi poczty elektronicznej.

2. Usunięcie konta WWW jest równoznaczne z usunięciem skrzynki pocztowej i odwrotnie.

3. Konto może założyć dowolna osoba fizyczna, firma lub instytucja, która jest klientem Domtel Telecom.

4. Prosta.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treści zamieszczone na kontach. W przypadku wykrycia treści zabronionych prawem konto nie tylko zostanie skasowane, ale poinformowane zostaną odpowiednie organa ścigania.

5. Za naruszenie praw autorskich do materiałów zamieszczanych w ramach prosta.pl odpowiedzialność ponosi użytkownik. Prosta.pl będzie starać się zapewnić poprawne działania konta, jednak nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wszelkie straty i szkody związane z jego ewentualnym wadliwym działaniem.

6. Zabronione jest hotlinkowanie wszelkich dokumentów z serwisów prosta.pl, wszystkie konta i serwisy, które będą łamały ten zakaz będą usuwane.

7. Zabronione jest umieszczanie plików, które są później elementami stron spoza prosta.pl (np. grafiki do blogów, składowiska plików itp).

8. Zabronione jest umieszczanie plików lub skryptów powodujących przeciążenie serwera.

9. W zwiazku z licznymi naruszeniami praw autorskich zakazujemy tworzenia stron będących zbiorami zdjęć, obrazków, animowanych gifów bez posiadania praw autorskich do nich.

10. Zabronione jest umieszczanie treści o charakterze pornograficznym.

11. Zabronione jest umieszczanie stron automatycznie przekierowujących na strony poza serwerem Prosta.pl.

12. Prosta.pl ma prawo do umieszczania reklam w dowolnej formie na stronach znajdujących się na darmowych kontach.

IV. Wejście w życie

Regulamin wchodzi w życie z chwilą opublikowania na stronie regulaminu Domtel Telecom zastrzega sobie zmiany niniejszego Regulaminu, przy czym obowiązująca wersja Regulaminu jest dostępna na niniejszej stronie. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie z dniem ich opublikowania a niniejszej stronie.© DOMTEL TELECOM 2004